نام و نام خانوادگی: نقی شعبانیان

  

سمت: رئیس دانشکده

مدرک: دکتری ( PHD )


مرتبه علمی: دانشیار

زمینه تخصصی: جنگلکاری ،اصلاح نژاد و اکولوژی جنگل