محمد آزاد معاون فرمانداررامسر درجلسه تودیع ومعارفه رئیس جدید فنی وحرفه ای کوثررامسر:امروزه همه باید ازکوچه وپس کوچه های شک وتردید مردم بیرون بیائیم وبه خدمتگزاری خالصانه به مردم بپردازیم واین مسئولیتها خیلی دانلود وکتور آرم و لوگو سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورسریع می گذرد. 

جلسه تودیع ومعارفه رئیس جدید فنی وحرفه ای کوثررامسر باحضور آقای درویشی معاون اداری ومالی اداره کل،مسئول حراست ومسئول دفترمدیرکل،مهندس شریف دینی مشاورنماینده مجلس،مسئول حراست فرمانداری وروئسای ادارات ونهادها وکلیه کارکنان آموزشکده فنی وحرفه ای وباحضورگرم معاون فرماندارباشکوه خاصی برگزارشد.

درابتدای این جلسه محمد آزاد معاون فرمانداردولت تدبیروامید ابتداعاً باقرائت یامقلب القلوب ثبت علی دینک وعرض سلام وادب واحترام به همه بزرگواران حاضردرجلسه بویژه مهمانانی که ازاستان رنج سفرراتحمل نمودند وازمرکزاستان به دورترین نقطه غرب مازندران یعنی رامسرتشریف فرما شدند جناب آقای درویشی معاون اداری ومالی استان،گلپوش مدیرمحترم حراست استان،قبادی مدیردفترمدیرکل،تقدیروتشکرنمودند وبادرود وعلو درجات به روح امام شهیدان وسلامتی برای رهبری معظم انقلاب ودولت خدمتگزارتدبیروامید اظهارداشت:به پایانی ماه مبارک رمضان ماه ضیافت الهی رسیدیم که همه ماه ها ماه خداست ولی ماه رمضان ماه ویژه بندگان خداست وانشاءا... طاعات وعبادات همه ماه ها مورد قبول درگاه حق قرارگرفته باشد.وانشاءا...خداوند این توفیق رابدهد که سالهای سال دراین ضیافت الهی درکنارخانواده به رازونیازمعبود هستی بپردازیم.

وی درادامه همین بخش ازسخنان تصریح کرد:دراین ماه خداکه شبها وروزهایش برتراست برای سربازان عرصه دیپلماسی کشورکه ماهها وروزها وسالها برای پیروزی جهان اسلام وقت گذاشتند دعاکنیم تاروزبه روزبرشوکت وعزت وسربلندی نظام افزوده گردد.

آزاد دربخش دیگری ازسخنان خود افزود:ارتباط ما با جناب آقای مهندس ولی پورازگذشته دورتابه امروزبوده وسالهاست که مااین ارادت راخدمت این مدیرخوشنام وباسابقه داشته داریم واززحمات جناب آقای جعفری درمدیریت کوتاه شان سپاسگزاریم وآنچه برای ایران اسلامی مهم است این خدمات شایسته شما مسئولین به مردم این ولی نعمتان انقلاب است ومستحضرید که بعد ازپیروزی انقلاب که ازآن به عنوان زلزله ای درجهان اتفاق افتاد ازسوی مقتدا وپیرفرزانه که مهمترین این چالشها دردوران دفاع مقدس بوده که ناجوانمردانه به ایران تحمیل کردند که باایثارشهداء وایثارگران این مرحله حساس رانیزپشت سرگذاشتیم وآنچه که امروزکشورما باآن درگیراست بحث هسته ای است ودر24خرداد دولت تدبیروامید این قطارانقلاب رادرمسیراصلی خود قرارداد وهم اکنون نیزهم دولتمردان وهم حاکمیت به این نتیجه رسیدند که چه توافق هسته ای انجام گیرد وچه توافق هسته ای انجام نگیرد درهردوحال ما پیروزمیدانیم.

وی درادامه همین بخش ازسخنان تصریح کرد:حال که این شرایط حاکم است مسئولیت ما مسئولین دوچندان خواهد بود وامروزه همه باید ازکوچه وپس کوچه های شک وتردید خدمتگزاری به مردم بیرون آمده وبیش ازگذشته به خدمتگزاری به مردم باید بپردازیم وعمراین مسئولیتها بسیار سریع می گذرد وبایک امضاءآمده ایم وبایک امضاء نیزمی رویم وانچه مهم است عملکرد کمی وکیفی ماست که درذهن تاریخی مردم باقی خواهد ماند.

معاون فرمانداردولت تدبیروامید درپایان بخش سخنان خود افزود:ذره ذره اعمال ما توسط خداوند ومردم رصد خواهد شد کاملا مواظب باشیم ومرکزفنی وحرفه ای نیزازگذشته تا به امروزارتباط خوبی بااقشارمختلف جامعه داشته وازآقای درویشی معاون اداری مالی استان می خواهیم که درتوسعه فازاول دانشکده گردشگری فنی وحرفه ای باکمک وپیگیری جناب آقای مهندس ولی پورازمدیران کارآمد وشایسته این مجموعه هستند داشته باشند برای همگان سعادت وخوشبختی واعتلای رامسری آباد راازخدای قادرومتعال خواهانم.

درویشی معاون مدیرکل نیزدراین مراسم معارفه اظهارداشت:نقش آموزش فنی وحرفه ای درکشورستودنی است ودرراستای بحث اشتغال وبی کاری درحال حاضر4میلیون فارغ التحصیل بی کار فاقد مهارت ازدانشگاه داریم ودرکشورهای اروپائی 70درصد آموزش فنی وحرفه ای است ولی درکشورما60درصد آموزشهانظری است ومادرحال حاضر4میلیون دانشجو درحال تحصیل داریم ودراین راستا آموزش فنی وحرفه ای نقش مهم وراهبردی راایفاء می نماید.وی درادامه تصریح کرد:حلقه اتصال وپیوند رشته ها همین مهارت فنی وحرفه ای است وآموزشهای فنی وحرفه ای نقش مهمی درسطوح مقدماتی وپیشرفته کارگران درحوزه صنعت دارد وبه دنبال آن اثربخشی وکارایی رامنجرخواهد شد.

معاون اداری ومالی مدیرکل ادامه داد وافزود:امروزه دربخشهای مختلف روستایی ومحروم ،اردوگاههای معتادان،روستاها،این آموزش فنی وحرفه ای گسترش پیدا کرده وادعای مابراین است که ناظران ما می توانند بامربیان برجسته وبراساس نیازبازارکارآموزشهای لازم راارائه خواهند داد.

درویشی درادامه سخنان خود اظهارداشت:اخلاق محوری باید درکارآموزشهای فنی وحرفه ای ومهارتی درکلیه مراکزباید نهادینه گردد تااثربخشی وحس مسئولیت پذیری وانگیزه وفعالیت درسازمان تجلی یابد.وی درپایان بخش سخنان خود گفت:درسال 94سیاست سازمان دردوبخش بازارمحورواشتغال زایی است که باید دراین راستا ارتباط باصنعت ودستگاهها وصنوف واتحادیه ها وتوانمند نمودن دانشجویان وفارغ التحصیلان بی کاراست که باید جزء اولویت کاری مراکزباشد.

مهندس ایوب ولی پورریاست جدید فنی حرفه ای کوثررامسرنیز درمعارفه خود ضمن خیرمقدم وخوش آمد به معاون مدیرکل وهمراهانش ومسئولین حاضردرجلسه اظهارداشت:باعث افتخاراست که بازهم درخدمت دوستان هستیم تابابرنامه ها وسرفصلهای جدید واهداف وسیاستهای سازمان براساس آموزش مهارتهای فنی وحرفه ای وتعمیم آن به تمام اقشارجامعه باهمدلی وهم زبانی شما خوبان بتوانیم گامهای مثمرثمری برداریم.